Tidlig og tett på

Målet med IA-avtalen er at så mange
som mulig kan arbeide så mye som mulig,
så lenge som mulig.

Tidlig og tett på

Målet med IA-avtalen er at så mange som mulig kan arbeide så mye som mulig, så lenge som mulig.

Arbeidet i bransjeprogram IA i sykehus retter oppmerksomheten inn mot to hovedområder: langvarig og/eller gjentakende, hyppige fravær, «Tidlig og tett på» og forebyggende arbeidsmiljøarbeid, «Der skoen trykker».

«IA i sykehus»

Nettside for bransjeprogrammet IA i sykehus

«Der skoen trykker»

Nettside for forebyggende arbeidsmiljøarbeid

Arbeidet i

Tidlig og tett på

Arbeidet i Tidlig og tett på omfatter tiltak både på organisasjons- og systemnivå, partssamarbeid, ledelse og individuell oppfølging. Dette for å sikre forutsigbar, systematisk og målrettet oppfølging samt forebygging av langvarig og/eller gjentakende hyppig fravær.

Ledere skal styrkes i arbeidet med å redusere, avklare og forebygge disse fraværene sammen med tillitsvalgte og vernetjeneste

Et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for alle ansatte og oppfølging av ansatte med sykefravær

Sørge for nødvendig informasjon om arbeidet

Involvering av ansatte, tillitsvalgte og verneombud

Ta i bruk verktøy og virkemidler i Tidlig og tett på

Delta i opplæringsprogrammet og følge opp lokale aktiviteter i forlengelsen av det

Være tidlig og tett på i oppfølgingen av ansatte med sykefravær

Sørge for at de ansatte opplever leder som trygg og forutsigbar i møte med den enkelte

Sikre at partssamarbeidet er preget av dialog, tillit og er utviklingsorientert

Tillitsvalgte og verneombud har en nøkkelrolle i arbeidet med å bedre arbeidsmiljøet og forebygge sykefravær

Ha tett kontakt med medlemmer/ansatte og forankre arbeidet godt


Bidra til at ansatte får nødvendig informasjon om arbeidet


Ta eierskap til arbeidet sammen med leder


Sørg for konstruktive innspill til leder tidligst mulig


Ha fokus på muligheter og løsninger


Bidra aktivt til å sikre at partssamarbeidet er preget av dialog, tillit og er utviklingsorientert

Alle ansatte skal kunne oppleve at det jobbes bedre med det forebyggende arbeidsmiljøet og at leder følger opp sykefravær på en trygg og forutsigbar måte

Ansatte skal medvirke aktivt inn i arbeidsmiljøarbeidet, gjennom å:

Følge opp de tiltak som igangsettes

Gi konstruktive tilbakemeldinger til leder, tillitsvalgt og/eller verneombud om forhold som påvirker arbeidsmiljøet

Være løsningsorientert og komme med forslag til forbedringer


Støtte leder, tillitsvalgt og verneombud i arbeidet


Oppfylle sin medvirkningsplikt i oppfølgingen av sykefraværet, gjennom å:

Bidra til en åpen dialog om arbeidsevne og arbeidshelse som påvirker din arbeidshverdag


Være løsningsorientert og komme med forslag til tiltak som kan øke din tilstedeværelse på jobb


Møte leder med et åpent sinn, for å sammen se på løsninger for å bedre din arbeidshverdag, sett opp mot din helsesituasjon

Hvorfor

Tidlig og tett på?

Arbeidsgiver

Gjentakende hyppig fravær vil påvirke driftssituasjonen og tilgang til kompetanse.
Fraværet er kostnadskrevende og oppfølgingen tidkrevende for leder.

Ansatte

Å bidra til at mennesker holder seg i jobb lengst mulig er bra for den enkeltes livskvalitet.
Langvarig og/eller hyppig gjentakende fravær kan være et tegn på at yrke, arbeidsoppgaver eller stillingsprosent ikke samsvarer med den enkeltes helse og det kan være hensiktsmessig å se på hvordan dette kan harmoniseres bedre.

Pasientene

God pasientbehandling fordrer ansatte med høy kompetanse som sikrer kontinuitet og kvalitet i tjenesten.

Ressurser

Verktøykasse

Her vil du etterhvert finne verktøy, ulike støttemateriell, veiledere, presentasjoner etc. til bruk i Tidlig og tett på.

Aktørene

i sykefraværsoppfølging

Arbeidsgiver har hovedansvaret for å legge arbeidet til rette og å følge opp arbeidstakere som er sykmeldt.

Ofte er det mulig å være helt eller delvis i arbeid hvis arbeidet blir tilrettelagt.

Arbeidsgiver har også ansvaret for å følge opp arbeidstaker som er sykmeldt aktivt gjennom sykefraværet ved tett og god dialog, oppfølging og tilrettelegging av oppgaver og fysiske forhold på arbeidsplassen. Målet er friskmelding.

Dialogmøte 1 er arbeidsgivers ansvar og skal avholdes innen 7 ukers sykefravær. Dette møtet er i utgangspunktet et møte mellom den ansatte og arbeidsgiver, men andre kan innkalles dersom det er hensiktsmessig. Det er ikke krav om å avholde dialogmøte 1 ved gradert sykmelding.

Arbeidstakeren har plikt til å medvirke i arbeidet med å utarbeide og gjennomføre oppfølgingsplanen og til å finne gode løsninger sammen med arbeidsgiveren.

Dersom arbeidstakeren ikke vil medvirke eller samarbeide, er arbeidsgiveren fritatt fra plikten til å utarbeide en oppfølgingsplan. Dette fordi utarbeidelsen av en slik plan forutsetter en dialog mellom partene.

Arbeidstakeren plikter bare å gi opplysninger om sin arbeidsfunksjon. Han eller hun har ingen plikt til å gi arbeidsgiveren medisinske eller andre private opplysninger.

Systematisk IA-arbeid innebærer en tett dialog mellom ledelse og de tillitsvalgte, med vekt på forebygging og god oppfølging av de som blir sykmeldt.

Tillitsvalgte skal bistå i kommunikasjon med arbeidsgiver og delta på dialogmøter dersom arbeidstaker ønsker dette. Tillitsvalgte skal ha fokus på både forebygging av sykefravær og tilrettelegging for sykmeldte gjennom HMS-arbeid.

Arbeidsgiver har plikt til å drøfte med de tillitsvalgte om det skal gis utvidet rett til egenmelding. Arbeidsgiver kan gi ansatte rett til å bruke egenmelding i hele arbeidsgiverperioden på 16 dager, ikke bare i 3 dager, som er en rettighet etter loven.

Sykmelder, lege eller andre som har rett til det, utsteder sykmelding. Sykmeldingen skal som hovedregel være gradert. Full sykmelding er unntaket.

Sykmelder skal også vurdere sykmeldingen løpende med tanke på aktivitetsgrad.

Sykmelder kan delta på Dialogmøte 1 når både arbeidstaker og arbeidsgiver ønsker det.

Etter 8 uker skal sykmelder levere utvidet legeerklæring. Medisinsk fraværsgrunn skal beskrives og dokumenteres der arbeidstaker ikke har vært i aktivitet.

NAV plikter å innkalle til dialogmøte 2 innen 26 uker og til dialogmøte 3 innen utgangen av sykepengeperioden – ett år.

Etter 8 uker skal NAV vurdere fortsatt grunnlag for rett til sykepenger og den sykmeldtes muligheter i eller utenfor virksomheten basert på dokumentasjon fra sykmelder og arbeidsgiver.

NAV Arbeidslivssenters bistand og kompetanse vil være et sentralt virkemiddel. Arbeidslivssentrene kan blant annet gi opplæring, faglig rådgivning og støtte til virksomhetens arbeid for å nå målene i IA-avtalen.

Ved lange og/eller hyppig gjentakende sykefravær kan arbeidsgiver søke NAV om ekspertbistand.

Verneombudets rolle er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Selv om det er leder som har hovedansvaret for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, skal verneombudet se til at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt i samsvar med loven. Verneombudets mandat er forankret i arbeidsmiljøloven.

Arbeidstilsynet fører tilsyn med virksomhetenes systematiske HMS-arbeid og hvordan virksomhetene jobber med å redusere sykefravær gjennom oppfølging av og tilrettelegging for sykmeldte arbeidstakere.

Bedriftshelsetjenesten (BHT) skal bistå arbeidsgiver i arbeidet med å skape sunne og trygge arbeidsforhold i virksomheten.

Dette innebærer å bistå med:

  • planlegging og gjennomføring av fysiske og organisatoriske endringer
  • utarbeidelse av internkontroll i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet
  • kartlegging av arbeidsmiljøet, foreta undersøkelser og vurdere risiko
  • å foreslå og gjennomføre tiltak som kan forebygge helseskader
  • å overvåke og følge opp arbeidstakernes helse når arbeidssituasjonen tilsier det
  • å foreslå og gjennomføre tilrettelegging av arbeidet for den enkelte
  • informasjon og opplæring om helse-, miljø- og sikkerhet
  • oppfølging av henvendelser fra arbeidstaker, verneombud og arbeidsmiljøutvalg
  • Kan delta på Dialogmøte 1, dersom arbeidstaker eller arbeidsgiver ønsker det

Hva

kan vi hjelpe deg med?

Har du spørsmål eller tanker rundt metodikk, tiltak, opplæringsprogram og gjennomføringen i sykehusene?
Kontakt oss via kontaktinformasjonen nedenfor.

Programleder:

Cecilie Aronsen Opdan
+47 473 18 402
[email protected]

Spesialrådgiver for bransjeprogrammet:

Ellen Lysholm
[email protected]

Leder ressursteam:

Julia Johnsen
[email protected]

Ressursteam

I hver region er det frikjøpt ressurspersoner som skal koordinere tiltak og aktiviteter i pilotsykehusene. Arbeidet gjennomføres sammen med interne stabsressurser.

Ressursteamet består av følgende personer (pr 01.11.22):

Julia Johnsen, leder av ressursteamet
Universitetssykehuset Nord-Norge
+47 948 22 156
[email protected]

Elin Nordby
Nordlandssykehuset HF
+47 75 57 07 68
[email protected]

Beate Ryttersveen Sand
Vestre Viken helseforetak
+47 951 44 475
[email protected]

Inger Lise Hovda Dobbe
Helse Stavanger HF
+47 905 97 802
[email protected]

Elisabeth Dragsnes
Helse Bergen HF
+47 948 82 720
[email protected]

Ingunn R. Laugsand
St. Olavs hospital
+47 930 26 141
[email protected]

Sammen

om et godt arbeidsmiljø!

© IA I SYKEHUSENE