Tidlig og tett på

Metodikk for oppfølging av hyppig gjentakende fravær

Forløpsbeskrivelsen er delt i tre faser, med tilhørende maler, veiledere og nyttige lenker.

Bransjeprogrammet anbefaler at alle ansatte med 25 dager fravær eller mer inviteres til en oppfølgingssamtale (se forløpsbeskrivelsen under Oppstart og gjennomføring).

Ledere anbefales også å invitere til samtale andre ansatte med et fraværsmønster som indikerer at tettere dialog er hensiktsmessig.

Beskrivelse
Når en setter i gang dette arbeidet må en først få en oversikt. Dette gjøres gjennom å hente ut statistikk/oversikt over ansatte med 25 sykedager eller mer de siste 12 månedene, før en går videre med gjennomgang av den enkeltes fravær. Gjennomgangen gjøres av den ansattes nærmeste leder, som på bakgrunn av dette og tidligere oppfølging vurderer videre oppfølging. 

 

Maler og veiledere

Beskrivelse
I sykefraværsoppfølgingen skal leder og ansatt sammen lage en plan med mål og konkrete tiltak. Oppfølgingen skal sikre reduksjon og avklaring av langvarig og/eller gjentakende hyppig sykefravær. 

Det er leders ansvar å sørge for nødvendig og hensiktsmessig oppfølging, og ansatt har en viktig medvirkningsplikt i oppfølgingen. 

Maler og veiledere

Nyttige lenker

NAV - Tilrettelegge for ansatte

Lovdata - Lov om folketrygd §8-20 

NAV - Refusjon av sykepenger i arbeidsgiverperioden – kronisk sykdom / svangerskap

NAV - Samtalestøtte for arbeidsgiver 

NAV - Slik følger du opp sykemeldte

Beskrivelse
Evaluering og avslutning av sykefraværsoppfølging er en viktig del av oppfølgingen. Sykefraværsoppfølgingen skal ikke avsluttes før leder og ansatt er enig om at en har nådd målet med oppfølgingen og helse, yrke, stillingsprosent og arbeidsoppgaver er bedre harmonisert.

Maler og veiledere

Hva

kan vi hjelpe deg med?

Har du spørsmål om oppstart, rigg eller gjennomføring? Kontakt oss gjerne.

Programleder bransjeprogram IA i Sykehus:

Cecilie Aronsen Opdan
[email protected]

Spesialrådgiver bransjeprogram IA i Sykehus:

Kari Laastad
+47 922 35 800
[email protected]

Ressursteam

I hver region er det ressurspersoner som koordinerer tiltak og aktiviteter i pilotsykehusene. Pilotene varer til 30.06.2024.

Julia Johnsen
Universitetssykehuset Nord-Norge
+47 948 22 156
[email protected]

Elin Nordby
Nordlandssykehuset HF
+47 75 57 07 68
[email protected]

Beate Ryttersveen Sand
Vestre Viken helseforetak
+47 951 44 475
[email protected]

Inger Lise Hovda Dobbe
Helse Stavanger HF
+47 905 97 802
[email protected]

Elisabeth Dragsnes
Helse Bergen HF
+47 948 82 720
[email protected]

Ingunn R. Laugsand
St. Olavs hospital
+47 930 26 141
[email protected]

Sammen

om et godt arbeidsmiljø!

© IA I SYKEHUSENE

Metodehefte for ledere

Her kan du laste ned digital utgave av Metodeheftet i PDF filformat. Denne er tilpasset for visning på skjerm og lavoppløselig utskrift.

Ved ønske/behov for trykt papirversjon kontakt en av følgende: